XBRL Filings

Year 1st Q 2nd Q 3rd Q 4th Q
2014 Download XBRL Download XBRL Download XBRL ---
2013 Download XBRL Download XBRL Download XBRL Download XBRL
2012 Download XBRL Download XBRL Download XBRL Download XBRL
2011 --- Download XBRL Download XBRL Download XBRL